Autor Economia
2 Novembre 2019 a 10:00

La Inspecció de Treball fa aflorar 13.028 llocs de treball

De l’economia submergida durant els primers nou mesos de l’any

Rdp dades inspecció treball// Foto: Conselleria Treball

Rdp dades inspecció treball// Foto: Conselleria Treball

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, ha presentat els Objectius 2020 de la Inspecció de Treball de Catalunya (ITC)
i ha informat de  les dades més destacades del balanç d’activitat durant els tres primers trimestres de 2019, acompanyat del secretari general del Departament, Josep Ginesta, i de la directora general de la Inspecció de Treball de Catalunya, Mª Luz Bataller.

La Inspecció de Treball ha fet aflorar un total de 13.028 llocs de treball de l’economia submergia a Catalunya en els primers nou mesos de 2019, el que implica un augment del 3,5% respecte del mateix període de l’any passat.

D’altra banda, s’ha produït un creixement d’un 26%, també respecte dels primers nous mesos de 2018, del nombre de contractes temporals transformats a indefinits com a conseqüència de l’activitat inspectora. Els primers nou mesos de 2019 s’han transformat 9.591 contractes per 7.585 el 2018.

Així mateix, 7.289 treballadors/es del sector carni han passat de cotitzar al Règim d’autònoms al Règim General de la Seguretat Social després que la Inspecció de Treball hagi investigat 90 empreses i 23 cooperatives.

També es destacable el control del frau en el contracte de temps parcial portat a terme per la Inspecció de Treball. Les comprovacions han augmentat un 32% (1.064 contractes). A més, com a conseqüència d’aquesta activitat inspectora, s’ha incrementat la jornada de treball declarada en contracte a 953 treballadors/es, el 66% del casos la pujada ha estat superior al 50%.

A més, ressalta l’augment del 60% de les actuacions en matèria d’igualtat (391), amb un resultat de 42 infraccions (+163%) i 100 requeriments (+39%).

D’entre totes aquestes actuacions, el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, ha destacat “la gran feina” de la Inspecció de Treball en l’àmbit de la indústria càrnia respecte de la “utilització irregular de falses cooperatives”.

“Estem orgullosos dels resultats que s’han assolit perquè el sector s’ha regulat millor, amb mediació i acompanyament, sense judicialitzar-se, i s’ha demostrat que segueix sent un sector productiu competitiu, i els treballadors/es tenen millors condicions de treball i al Règim General de la Seguretat Social”, ha afirmat el conseller.

D’altra banda, el conseller ha anunciat un conjunt de prioritats que la Inspecció de Treball s’han marcat per a l’any 2020, i que seran plantejades al Consell de Relacions Laborals per rebre les aportacions dels agents socials i econòmics.

“Treballarem les prioritats amb els agents econòmics i socials per fer de la Inspecció de Treball una aliada pels drets dels treballadors/es i per la competència lleial entre les empreses”, ha subratllat El Homrani.

Entre aquestes prioritats, el conseller ha citat “el control del temps de treball; la igualtat i la discriminació per raó de gènere i persones amb discapacitat; i el frau en la contractació temporal i la sinistralitat”entre altres matèries.

Sobre el control del temps de treball, El Homrani ha explicat que “ara tenim una eina de control però la feina de la Inspecció de Treball no serà únicament assegurar si està instal·lada o no, sinó aprofitar-la per controlar si els temps de treball fet, amb la jornada i el decans, són els que marquen la normativa”.

 En aquest sentit, el conseller ha posat l’èmfasi en el control del treball i el descans de treballadors/es “perquè és la primera causa de denúncia davant la Inspecció de Treball”.

 Una altra prioritat explicada pel titular de Treball, Afers Socials i Famílies és la persecució del frau en la contractació temporal. “Una de les vies de precarietat laboral és la contractació temporal que es fa en frau de llei”.

 “Som conscients que cada cop més hem d’investigar la concatenació de contractes a la mateixa empresa, la interposició d’una empresa de treball temporal, i les causes de la contractació”,ha reblat el conseller.


Balanç general de l’activitat inspectora (gener-setembre 2019)

 El Sistema d’Inspecció de Treball i Seguretat Social ha finalitzat 39.614 expedients d’inspecció durant els tres primers trimestres de 2019, el que representa un augment del 2,3% respecte el mateix període de 2018.

En concret, la Inspecció de Treball de Catalunya (ITC) ha finalitzat 21.606 expedients d’inspecció durant els tres primers trimestres de 2019, el que representa un increment del 1,5% sobre els primers nous mesos de 2018.

Les denúncies s’han incrementat un 11% arribant a les 9.087, que per matèries es distribueixen en 4.362 per relacions laborals (+12%); 2.623 per Seguretat Social (+1%); 1.513 per Seguretat i salut (+10%); i 589 per ocupació i persones estrangeres (+1%).

 

Les principals causes de denúncia són les següents:

 • Relacions Laborals (4.362)
  Temps de Treball: 1.361
  Salaris: 1.080Drets dels representants dels treballadors/es i sindicats: 426

 

 • Seguretat Social (2.623)
 • Obligacions formals i documentals: 1.214
 • Afiliació i alta de treballadors per compte d’altri: 968
 • Diferències de cotització: 181

 

 • Seguretat i salut (1.513)
 • Avaluació de riscos: 963
 • Condicions de seguretat als llocs de treball: 300
 • Riscos psicosocials: 145

 

 • Ocupació i estrangeria (589)
 • Permisos de treball per compte d’altri: 524
 • Obligacions formals i documentals d’empresaris: 59
 • Discriminació en l’accés a l’ocupació per raó de sexe: 5

 

Principals resultats de l’actuació inspectora (gener-setembre 2019)

 

 • S’han visitat 26.652 centres de treball,el 8% en horari nocturn o festiu, i el 8% amb acompanyament policial.
 • S’han proposat 8.993 infraccions en acta, un 16,6% més que els primers mesos de 2018, per un import total de 30.110.645 euros, amb una mitjana de 3.395 euros per sanció.La següent distribució per matèries:
  • 30% Seguretat social
  • 29% relacions laborals
  • 26% seguretat i salut
  • 11% ocupació i estrangeria
  • 4% obstrucció a la tasca inspectora

 

Els incompliments més habituals segons àmbits

 • Relacions Laborals:
 • Frau en la contractació: 49,8%
 • Incompliments en els temps de treball: 27,3%

 

 • Seguretat Social:
 • Falta d’alta a la SS de treballadors/es per compte aliena: 38,4%
 • Diferències en la cotització a la SS: 15,4%

 

 • Seguretat i Salut:
 • Deficiències màquines i equips: 20%
 • Deficiències en l’avaluació de riscos: 13,6%

 

 • Ocupació i estrangeria:
 • Treball irregular per compte aliena de persones estrangeres: 78%

 

Resultats per àmbits d’activitat inspectora

Frau en la contractació temporal:

 • Creix un 26% el nombre de contractes temporals transformats a indefinits com a conseqüència de l’activitat inspectora. Els primers nou mesos de 2019 s’han transformat 9.591 contractes per 7.585 el 2018.

 

Temps de treball:

 • Augmenten un 18% les actuacions relacionades amb el temps de treball

 

Llei d’integració Minusvàlid:

 • Augment general pel control del compliment de la quota de reserva del 2% en empreses de 50 o més treballadors.
 • Infraccions: 112
 • Import infraccions: 196.603 euros
 • Treballadors/es contractats: 199
 • Quantitats invertides: 9.007.168 euros

 

Matèria d’Igualtat:

 • 391 actuacions (+60%) amb un resultat de 42 infraccions (+163%) i 100 requeriments (39%).

 

Expedients de regulació d’ocupació:

 • 311 informes emesos, 9 més que tot l’any 2018.

 

Indústria càrnia:

 • 90 empreses i 23 cooperatives investigades, incloses totes les de Barcelona i Girona que utilitzaven el model de subcontractació a través de cooperatives
 • 289 treballadors han passat de cotitzar al Règim d’autònoms al Règim General de la Seguretat Social i l’aplicació del Conveni Col·lectiu.
 • 100.000 euros recaptats a la SS de quotes corresponents a cotitzacions de períodes regularitzats

 

Investigació d’accidents de treball: Augment de les investigacions, infraccions, import de les infraccions i requeriments fets.

 • Accidents investigats: 1.860 (42% mortals, molt greus i greus; 58% lleus)
 • Infraccions: 1.038
 • Import infraccions: 3.766.964 euros
 • Requeriments fets: 1.021

 

Economia irregular:

 • Augment de l’1,6% nombre de treballadors/es donats d’alta a la Seguretat Social: 12.207 persones.
 • Increment del 3,5% en l’ocupació aflorada: 13.028 treballadors/es, dels que 12.392 són per compte aliena, i 636 per compte propi.
 • Pujada del 7% en cotitzacions a la Seguretat Social: 99.550.330 euros en quotes reclamades per manca d’ingrés, diferències de cotització i devolucions de prestacions
 • Augment del 32% de les comprovacions per evitar el frau en el contracte a temps parcial:064 contractes
 • Increment de la jornada de treball declarada en contracte a 953 treballadors (516 homes i 437 dones)
 • El 66% dels casos d’increment de la jornada declarada és superior a un 50%.

Objectius per l’any 2020

 La Inspecció de Treball ha fixat com a objectius principals de la seva activitat les següents matèries, entre altres:

 • Vetllar per la integració social de les persones amb discapacitat mitjançant la contractació directa per l’empresa ordinària complint la quota de reserva del 2% dels llocs de treball a persones amb discapacitat en empreses de 50 o més treballadors/es
 • Controlar el temps de treball i de descans utilitzant el registre de jornada atès que és la primera causa de denúncia a la Inspecció de Treball.
 • Controlar el temps de treball per detectar els incompliments a partir de la lectura dels tacògrafs amb l’objectiu de garantir la seguretat i salut dels treballadors/es del sector i de la seguretat vial.
 • Perseguir el frau en la contractació temporal atès que investigant la causa de la contractació i la concatenació de contractes en la mateixa empresa s’aconsegueix la transformació d’un nombre important de contractes temporals a indefinits a partir de les actuacions de la IT.
 • Evitar la discriminació per raó de gènere controlant l’existència i aplicació de Plans d’Igualtat a empreses de més de 150 fins a 250 treballadors/es; i seguint portals de llocs de treball per impedir casos de discriminació en l’accés a l’ocupació o salarial.
 • Centrar l’activitat inspectora en matèria de sinistralitat laboral en el sector de la Construcció atesos els elevats índexs d’incidència respecte altres sectors.
 • Visitar les empreses per controlar els casos de problemes d’ergonomia causa principal de malalties amb baixa de treballadors/es.
 • Continuar les actuacions inspectores a microempreses de sectors d’activitat amb índexs de sinistralitat més elevats tenint el compte els bons resultats assolits l’últim any amb els requeriments fets per la IT.
 • Incrementar les actuacions de seguiment dels plans de treball pel tractament de l’amiant,especialment els més complexes per durada i tipus d’instal·lació, atenent el resultat de l’informe elaborat pel grup de treball de l’amiant del Consell de Relacions Laborals.
 • Continuar amb l’increment d’actuacions inspectores als Serveis de Prevenció Aliens i a les empreses usuàries atès que només un 5,4% dels treballadors/es tenen avaluats les quatre tipologies de riscos (seguretat, higiene, ergonomia i psicosociologia) dels seus llocs de treball, segons l’informe 2016 de la gestió de Prevenció de Riscos Laborals.

Aquests objectius seran presentats al Consell de Relacions Laborals i restaran oberts a les aportacions dels agents econòmics i socials.

Switch to mobile version