Autor Economia
13 Agost 2019 a 15:00

El sector TIC creix un 30% acumulat des del 2013

A la demarcació de Barcelona segons l’Informe Territorial conjunt de Cambra i Diputació

TIC

TIC

Quina és la situació actual del sector TIC?

El sector tecnològic registra 94.400 afiliacions i més de 5.000 empreses a la demarcació de
Barcelona el 2018, un 6,7% i un 4,1% més que l’any anterior. Segons el tipus d’afiliació, es van
registrar 81.492 assalariats (el 86,3% del total) i 12.908 autònoms (el 13,7%). En quant a la
dimensió empresarial del sector, cal destacar que les empreses compten amb una mitjana de 16
assalariats, xifra força superior als 11 llocs de treball de mitjana que s’obtenen si s’analitza el
total d’empreses al conjunt de l’economia.
Per tal de conèixer el perfil les empreses TIC, l’estudi també mostra una classificació de les 25
principals empreses TIC a la demarcació de Barcelona en funció del personal ocupat. Segons la base
de dades del Sistema d’Anàlisi de Balanços Ibèrics (SABI), només les tres primeres empreses
concentren a més d’un terç del total de treballadors del sector. La majoria d’empreses realitzen
activitats de consultoria informàtica o ofereixen altres serveis vinculats a les TIC, i es troben ubicades
al Barcelonès (el 72% del total)

Com han evolucionat les TIC pel que fa a l’ocupació?

El nombre d’assalariats al sector TIC ha crescut un 34,1% acumulat durant l’última dècada,
període 2008-2018. Un canvi que s’accentua substancialment si s’analitza exclusivament el període
de recuperació de l’economia, fins a un 48% acumulat del 2013 al 2018. En valors absoluts, a la
demarcació de Barcelona hi ha actualment 81.492 assalariats enfront dels 55.004 que hi havia el 2013
o dels 60.783 el 2008.
Amb una perspectiva temporal de 10 anys es pot observar com el pes del sector en l’ocupació total
de l’economia s’ha mantingut força estable els primers anys i augmenta considerablement a partir del
2013. El 2008 tenia un pes del 3% i ha incrementat en vuit dècimes fins al 3,8% el 2018. Només
registra un descens d’una dècima el 2009 (2,9%). En el cas dels assalariats TIC en el sector serveis,
el comportament és idèntic, però amb pesos superiors (3,7% el 2008 i 4,5% el 2018). En canvi, les
activitats TIC al sector industrial han patit un descens pronunciat durant la crisis. Amb un pes dels
assalariats de l’1,9% el 2008, aquest va decréixer set dècimes fins a un mínim de l’1,2% el 2014.
Durant la fase de recuperació i fins al 2018, el pes s’ha situat en l’1,3%.

Aquestes dades, doncs, apunten que el sector TIC en conjunt ha estat resilient durant els anys
de crisi, a més d’estable enfront de les diferents fases del cicle econòmic De fet, el progressiu
creixement que s’ha donat a llarg termini indica que el sector obeeix més a canvis de fons en
l’economia (estructurals), que no pas a variacions de curt termini (conjunturals).

Quin valor té el sector TIC pel territori, l’economia i la societat?

Del sector de les TIC se’n deriven nombroses externalitats positives: crea llocs de treball altament
qualificats i remunerats per sobre de la mitjana, atrau empreses d’altres sectors per subministrar
serveis especialitzats, capta talent i augmenta la productivitat de l’economia, per exemple. Així
mateix, quan les TIC s’implementen en altres activitats també fan augmentar la seva productivitat i la
competitivitat del territori on s’ubiquen. Per tot això, es considera que les TIC serà un sector
estratègic del desenvolupament futur i que tindran un paper clau per assolir els objectius de
l’Agenda 2030 de les Nacions Unides per al desenvolupament sostenible.

El nombre d’empreses també han anat a l’alça?

El 2013 la demarcació de Barcelona comptava amb 3.893 empreses dedicades al sector
tecnològic, una xifra que ha augmentat un 30% acumulat fins a assolir les 5.052 empreses el
2018. Ara bé, si s’agafa com a horitzó l’ultima dècada, el comportament també és positiu i es passa
de 3.732 empreses a les 5.052 ja esmentades, un creixement del 35,4% del teixit empresarial. Això
demostra no només que el nivell d’empreses TIC del 2008 s’ha assolit ràpidament (en 3 anys), sinó
que moltes han vist durant la recuperació econòmica una activitat amb potencial per créixer tant a curt
com a llarg termini. Dins del sector, les activitats que més han contribuït ha augmentar el nombre
d’empreses del 2008 al 2018 han estat els serveis de tecnologies de la informació, altres
activitats relacionades amb les telecomunicacions, el comerç a l’engròs d’equips per a les TIC
i el processament de dades i altres portals web.

Quina és la presència de les TIC a nivell comarcal?

La distribució comarcal mostra una elevada concentració del sector a l’entorn de la comarca del
Barcelonès i a la primera corona de la demarcació. Solament el Barcelonès concentra quasi dues
terceres parts del nombre d’afiliacions i d’empreses TIC, el 68% i el 62% respectivament, el
2018. Aquesta distribució indica que es tracta d’un sector amb una aglomeració entorn a grans urbs
superior a la d’altres activitats. Això es deu a què les activitats tecnològiques tendeixen a compartir
espais, necessiten infraestructures digitals, disposar de talent, universitats, espais de difusió de
coneixement i serveis complementaris, condicions òptimes per al seu desenvolupament que ofereixen
els nuclis centrals de les àrees metropolitanes.

Tot i això, si s’analitza el pes del sector tecnològic a cada comarca per grans sectors econòmics el
2018, s’observen certes diferències entre territoris, pròpies també de l’especialització sectorial de
cadascuna. En quant al sector TIC a la indústria, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Baix
Llobregat i Osona presenten una proporció d’afiliacions en activitats TIC sobre el total de les
activitats industrials major que la mitjana de la demarcació (superiors a l’1,3%). En canvi, en el
cas d’activitats TIC dins del sector serveis, el Barcelonès és la comarca capdavantera.


Quina ha estat l’evolució del sector TIC a nivell comarcal?

Totes les comarques han vist augmentat el pes dels assalariats al sector TIC sobre el total de
l’economia en major o menor mesura entre el 2008 i el 2018, a excepció de l’Alt Penedès, el
Bages, el Baix Llobregat, el Berguedà i el Garraf. Si es pren com a referència l’augment del pes de
la demarcació (+1,2 p.p.), només el Barcelonès (+2 p.p.) ha experimentat un creixement superior en
el període. Altres augments destacables, però per sota de la mitjana, han estat els dels dos vallesos
(+0,7 p.p. en el cas del Vallès Occidental i +0,6 p.p. en el Vallès Oriental) i l’Anoia (+0,6 p.p.).

Ara bé, si s’agafa la variació acumulada d’aquest període, els percentatges són considerables tant en
el cas dels augments com de les reduccions, atès que la majoria de territoris presenten valors absoluts
força reduïts (de tres o menys dígits). De les comarques que tenen més assalariats en termes
absoluts, destaquen les variacions del Barcelonès amb un increment del 44,8% fins als 58.386 llocs
de treball i el Vallès Occidental amb un +17,6% fins als 12.010 i el Baix Llobregat amb una reducció
del 7,6% dels llocs de treball (quasi 500 menys).

Com s’ha comportat el teixit empresarial TIC a nivell comarcal?

L’evolució ha estat progressiva a la majoria de comarques, tot i que destaca per sobre de la resta el
comportament del Barcelonès i el Maresme. Tanmateix, hi ha comarques on el creixement ha estat
més intens segons el període d’anàlisi. Per exemple, d’una banda, el pes a Osona, els dos vallesos
i el Baix Llobregat va augmentar amb més intensitat del 2008 al 2014. D’altra banda, el Moianès,
el Garraf i l’Anoia ho van fer a partir del 2014, amb la recuperació econòmica

Informe Territorial 2019

La Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona elaboren de forma conjunta l’Informe
territorial de la demarcació de Barcelona, una publicació anual, que fa balanç de l’evolució econòmica
de la demarcació i de les 12 comarques que la composen. Aquesta dissetena edició es completa amb
4 monografies, una de les quals és la tractada en aquest document; 12 articles d’autor que permeten
aprofundir en el coneixement d’elements més concrets d’aquestes economies locals, i un recull dels
10 projectes estratègics més destacats de cada comarca.
Consulta l’Informe Territorial de la Demarcació de Barcelona 2019: http://bit.ly/ITDB2019

Switch to mobile version