Autor Societat
17 Desembre 2018 a 10:00

La Diputació aprova un pressupost de 955,24 milions d’euros

Per cobrir les necessitats de les persones i els municipis de la demarcació

Ple Diputació aprovacio pressupost// Foto: diba

Ple Diputació aprovacio pressupost// Foto: diba

La Diputació de Barcelona aprova un pressupost de 955,24 milions d’euros per cobrir les necessitats de les persones i els municipis de la demarcació i acabarà el mandat 2015-2019 havent destinat més de 3.000 milions d’euros a cobrir les necessitats dels municipis i les persones, contribuint a l’equilibri territorial i la suficiència financera, reduint les desigualtats i impulsant l’estructura productiva i, per tant, l’ocupació i, finalment, promovent la cultura, l’educació i l’esport com a eines de cohesió i progrés.Així ho ha anunciat el president de la Diputació, Marc Castells, a l’inici del ple de pressupost celebrat aquest passat dijous, presentant un pressupost que ha qualificat d’expansiu, recordant que “tots els indicadors economico-financers del pressupost que es presenta per l’any 2019 estan en verd”.

  • El president Marc Castells ha anunciat que durant tot el mandat 2016-2019 s’hauran destinat 3.000 milions d’euros  a connectar amb les persones, l’eficiència, la sostenibilitat i la tecnologia
  • Al llarg del 2019 la Diputació de Barcelona destinarà 229,6 milions d’euros per dotar de recursos econòmics i tècnics als governs locals, a través del Pla Xarxa de Governs Locals, principals instrument corporatiu en aquest àmbit
Acabat el ple, Castells ha assegurat que “estem satisfet de l’aprovació dels pressupostos per àmplia majora», assegurant que «aquest és un pressupost molt sòlid i està consensuat amb les forces polítiques del ple”.

Aquesta és una mostra del potent impacte econòmic que han tingut els pressupostos de la Diputació al llarg d’aquest mandat, que ha permès haver connectat amb les persones, l’eficiència, la sostenibilitat i la tecnologia. Cal destacar, a més, que al llarg dels quatre anys de mandat aquesta inversió ha anat augmentant, anualment, dels 737,7 milions d’euros (2016) als 768 milions d’euros (2019).

Els pressupost de la corporació i dels seus organismes autònoms, societats mercantils i consorcis que en depenen per aquest 2019 és de 955.238.000 €, un 0,84% superior al d’aquest 2018, un creixement que no pot ser superior a causa de les limitacions establertes pel govern de l’Estat.

Els comptes pel 2019 tenen com a eixos principals els sis objectius estratègics del Pla d’Actuació de Mandat 2016-2019 , a més de continuar apostant per l’autonomia local i el treball en xarxa entre els governs locals i la pròpia Diputació .

En aquest sentit, al llarg del 2019 la Diputació de Barcelona destinarà 229,6 milions d’euros per dotar de recursos econòmics i tècnics als governs locals, a través del Pla Xarxa de Governs Locals, principals instrument corporatiu en aquest àmbit.

A més, cal destacar que el deute financer de la corporació previst, un cop finalitzi l’any 2019, serà de 76,68 milions d’euros, que suposa un 10,72% en relació amb els ingressos corrents. L’any passat aquest percentatge era del 13,4% i, el 2015, del 18,5%. En cas que al llarg del 2019 es concerti el deute previst (55 milions d’euros), el pes de l’endeutament seria del 18,41%.

 

Suport als municipis

El diputat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, Joan Carles García Cañizares, ha defensat el projecte de pressupost posant èmfasi que s’han complert les regles financeres, a més d’assegurar que “estem davant d’un pressupost que compleix tots els paràmetres, tot i els límits imposats per l’Estat.

Durant la presentació, García Cañizares ha recordat que, un any més, el pressupost de la Diputació de Barcelona “cobreix les necessitats dels municipis de la demarcació”, apostant per la seva autonomia. En aquesta línia també ha assegurat que “el govern aprova un pressupost que està relacionat directament amb el Pla d’Actuació de Mandat” ja que “el que pretenem, i sempre hem estat en aquesta línia, és ajudar als municipis”.

 

Connectar amb l’estructura productiva local i el foment de l’ocupació

El primer d’aquests objectius comptarà amb un pressupost de 63,06 milions d’euros, on destaquen les polítiques per al foment de l’ocupació (33,57%) i les de desenvolupament empresarial (33,46%).

Un any més, la Diputació de Barcelona continuarà apostant, d’una forma decidida, pel territori com a element de generació de riquesa i de creació de llocs de treball, amb la voluntat de potenciar la qualitat i l’impacte dels plans locals d’ocupació i, alhora, oferir recursos al servei dels col·lectius més vulnerables mitjançant clàusules socials.

Durant l’any que ve, la corporació dinamitzarà l’oferta turística de les comarques de Barcelona i la competitivitat dels gestors que en prenen parts; mentre que en l’àmbit del comerç es treballarà per la sensibilització de la població respecte dels valors del comerç de proximitat i dels mercats, la consolidació de la competitivitat del teixit comercial, així com dels mercats i fires locals.

 

Connectar amb un model de territori equilibrat i sostenible

El segon gran eix d’aquest mandat compta amb una dotació de 225,99 milions d’euros, amb un pes especial de les polítiques de medi ambient (27,08%), seguides de les polítiques d’infraestructures (22,38%).

Al 2019 la Diputació de Barcelona continuarà apostant per l’ús de la biomassa i les energies renovables, amb la voluntat de millorar de l’eficiència energètica i reduir les emissions de CO2. En aquest sentit, també es duran a terme accions contra la pobresa energètica, les instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum i el suport econòmic en l’electrificació de les flotes de vehicles municipals, en la promoció d’instal·lacions  amb energies renovables i en aquelles actuacions relacionades amb el cicle de l’aigua; a més de donar suport a les deixalleries municipals en el tractament de l’amiant.

El document que es porta a votació aquest dijous també preveu potenciar i donar suport als projectes d’educació ambiental, al manteniment i millora del patrimoni públic i dels espais naturals protegits; així com la prevenció d’incendis forestals i valorització dels boscos, el projecte BCN Smart Rural i nous productes en habitatge i protecció civil.

Finalment, també destaca l’aposta pel desplegament de la fibra òptica al territori, aprofitant les tasques de manteniment de la xarxa de carreteres; la preservació i difusió del patrimoni arquitectònic local i el manteniment de la xarxa d’equipaments locals.

 

Connectar amb l’autonomia i la suficiència financera dels governs locals

Al llarg d’aquests tres primers anys de mandat ha estat una aposta constant treballar de forma conjunta amb els ajuntaments de la demarcació, amb la voluntat d’assegurar-ne l’autonomia i la suficiència financera, com a entitats més properes a la població. Aquest tercer eix del Pla d’Actuació de Mandat compta amb un pressupost de 107,49 milions d’euros.

En el marc d’aquest objectiu destaca la consolidació dels instruments destinats a garantir la suficiència econòmica i financera mitjançant l’accés al crèdit dels governs locals, a través de la Caixa de Crèdit, del Programa de Crèdit Local i del Pla d’operacions de tresoreria per a consells comarcals.

A més, la Diputació fa una aposta ferma en el marc de les funcions de cooperació i assistència local, dotant d’un suport complementari als ajuts FEDER 2014-2020, per tal de fomentar l’equilibri territorial, l’eficiència i el treball en partenariat entre els governs locals de la demarcació.

Finalment, també es manté la construcció de la demarcació com una smart region, el suport a les polítiques de cooperació al desenvolupament amb el 0,7% dels ingressos corrents de la corporació i l’aposta per les accions en l’àmbit d’estratègia internacional i cooperació europea.

 

Connectar amb la cohesió i la reducció de les desigualtats

La voluntat de treballar per l’equilibri territorial va lligada amb les polítiques socials orientades a la cohesió i la reducció de les desigualtats. Amb un pressupost de 99,28 milions d’euros destaquen els programes destinats als serveis socials i de promoció social.

En aquest sentit, les accions que impulsarà la Diputació aniran destinades a potenciar els plans d’inclusió social i lluita contra la pobresa, a més de continuar proporcionar assessorament i orientació jurídica als usuaris. Amb aquestes accions, la corporació vol reduir el nombre de desnonaments, així com els efectes de la pobresa energètica i impulsar la inserció sociolaboral de determinats col·lectius.

També es continuarà treballant amb programes com el Servei Local de Teleassistència, el d’arranjament d’habitatges per a persones grans, el de suport a consumidors  i, entre d’altres, aquells que tenen com a objectiu la transversalitat de gènere, la no discriminació i l’erradicació de la violència masclista.

 

Connectar amb la cultura, l’educació i l’esport

En relació amb l’anterior objectiu estratègic del Pla d’Actuació de Mandat, la Diputació destina 145,12 milions d’euros a promoure la cultura, l’educació i l’esport com a eines de cohesió i progrés, amb una atenció especial a la cultura (56,75%) i, en especial, a les biblioteques municipals.

A més, també s’impulsarà el foment i la difusió dels arxius i dels museus municipals, així com el desenvolupament de polítiques locals de difusió artística i la universalització de l’accés a la cultura.

En l’àmbit educatiu destaquen la creació i manteniment d’equipaments educatius, el suport a la seva gestió i funcionament; així com l’aposta per a les transicions educatives i la prestació del servei de transport escolar no obligatori.

I, amb l’objectiu de fomentar els hàbits saludables a partir de la pràctica esportiva, la Diputació de Barcelona facilitarà el suport econòmic a la realització d’activitats esportives, prioritzant les de caràcter popular i integrador; assegurant, a més, la millora de l’organització de les activitats esportives que es duguin a terme als municipis de la demarcació.

 

Connectar amb una administració pública, transparent i professional

Finalment, el darrer objectiu per aquest any compta amb un pressupost de 127,06 milions d’euros i està relacionat amb el funcionament intern de la corporació, marcat per l’eficàcia i l’eficiència de les seves actuacions. D’aquesta manera es pretén consolidar una administració pública, transparent i professional, al servei dels governs locals i de la ciutadania.

En aquest àmbit, es treballarà per consolidar la responsabilitat social de la corporació i s’apostarà per la millora i el manteniment del Portal de transparència i de la seu electrònica, en línia amb l’impuls del govern digital. Finalment, també es continuarà duent a terme el manteniment i la gestió dels recintes corporatius

Podeu veure les declaracions del president Marc Castells aquí

Switch to mobile version