Autor Economia
13 Novembre 2017 a 15:00

L’AIJEC i MicroBank subscriuen un conveni per impulsar l’activitat emprenedora

Per potenciar projectes empresarials innovadors entre els joves

Microbank AIJEC

El president de l’Associació Independent de Joves Empresaris de Catalunya (AIJEC), Eloi Palà, el director territorial de CaixaBank a Barcelona, Jordi Nicolau, i el director general de MicroBank, Albert López, han firmat avui un conveni de col·laboració per facilitar el finançament de projectes empresarials de caràcter innovador entre els joves mitjançant microcrèdits i per potenciar l’autoocupació, la igualtat d’oportunitats i la creació de llocs de treball. Amb la signatura d’aquest acord, s’estableix una línia de finançament de fins a 1 milió d’euros. Els beneficiaris seran professionals autònoms i microempreses amb menys de deu treballadors i una facturació anual inferior als dos milions d’euros.

Els sol·licitants podran optar a microcrèdits fins a un import màxim de 25.000 euros (amb un límit del 95% de la inversió). Els projectes hauran de comptar amb un pla d’empresa i un informe favorable de viabilitat elaborat per l’Associació.

El criteri de concessió de microcrèdits per part de MicroBank atén fonamentalment a la confiança en la persona o l’equip que sol·licita el préstec i a la viabilitat del projecte, podent-hi accedir persones sense garanties ni avals.

En virtut d’aquest conveni, l’AIJEC es compromet a detectar les necessitats de finançament, dirigides a promoure l’autoocupació, i al’establiment, consolidació o ampliació de microempreses i negocis d’autònoms, així com a facilitar serveis de suport i assessorament empresarial, analitzar la viabilitat delprojecte i dirigir a les persones físiques o jurídiques assessorades per l’Associació a MicroBank perquè aquesta analitzi, i si s’escau aprovi, les sol·licituds de finançament.

L’AIJEC és una associació sense afany de lucre creada l’any 1985 dedicada a la defensa, gestió i representació dels interessos col·lectius dels joves empresaris i al foment de l’emprenedoria entre el jovent a Catalunya.

MicroBank, el banc social especialitzat en microfinances participat íntegrament per CaixaBank, és l’únic banc a Espanya dedicat exclusivament al finançament de projectes a través de microcrèdits. L’entitat va ser pionera en el seu model de negoci i continua sent la que més recursos hi destina. El banc ofereix microcrèdits dirigits a autònoms,emprenedors i microempreses; i microcrèdits personals i familiars, que tenen com a objectiu atendre necessitats que permetin superar una dificultat temporal i facilitin el desenvolupament personal i familiar.

Durant el primer semestre del 2017, MicroBank ha concedit a Catalunya un total de 3.664 préstecs destinats a autònoms, emprenedors i microempreses per un import de 42,2 milions d’euros. Per finançar projectes personals i familiars, el banc ha aportat 100,5 milions d’euros a 20.896 iniciatives.

Acords amb més de 570 entitats socials

En la concessió de microcrèdits, a més de la xarxa de més de 5.000 oficines de CaixaBank, hi col·laboren entitats que aporten coneixement de les persones destinatàries dels crèdits, a més d’assessorar i realitzar el seguiment dels projectes. Fins ara, MicroBank ha firmat convenis amb 577 entitats socials de tota Espanya que vetllen per la viabilitat dels projectes finançats. Les entitats socials col·laboradores són organitzacions de tot tipus amb experiència en accions d’assistència econòmica o social dirigides a potenciar la creació de microempreses, fomentar l’autoocupació i incentivar l’activitat emprenedora.

Switch to mobile version