Autor Economia
4 Febrer 2017 a 15:00

CaixaBank obté un benefici de 1.047 milions el 2016 (i 2)

10,5 milions de beneficiaris a l’Obra Social La Caixa

gonzalo gortazar jordi gual caixabank

Els actius sota gestió creixen un 9,9 % durant l’any

CaixaBank té un model que combina la propietat dels negocis de generació de productes (assegurances, gestió de fons, targetes, entre d’altres) amb una plataforma excel• lent de distribució que permet la proximitat amb el client, afegit a les seves reconegudes capacitats tecnològiques.

Els actius sota gestió se situen en els 81.890 milions d’euros, un 9,9 % més el 2016 a causa de la bona acollida de les campanyes que s’han fet, l’àmplia gamma de productes oferta per a cada segment de clients i la recuperació dels mercats a partir del segon trimestre.

CaixaBank, a través de VidaCaixa, ha ampliat el seu lideratge en el sector, i ha augmentat durant l’any la quota de mercat en assegurances d’estalvi (+116 punts bàsics, fins al 23,8 %) i en plans de pensions (+140 punts bàsics, fins al 22,9 %).

Durant l’any, l’entitat ha mantingut un bon ritme en la comercialització d’assegurances i plans de pensions, amb increment de passius emparats per contractes d’assegurances (+17,1 % en la variació anual i +5,2 % durant el tercer trimestre).

A més, CaixaBank manté el lideratge en patrimoni gestionat que va assolir el 2015 a través de productes d’inversió i previsió. En fons d’inversió, CaixaBank Asset Management és la gestora de fons líder amb una quota del 18,5 % (+54 punts bàsics), i manté la primera posició en patrimoni (56.674 milions si s’inclouen carteres i Sicavs) amb un augment del 10,4 %. CaixaBank Asset Management ha obtingut el 31 % del total d’aportacions netes durant l’any, amb 4.245 milions en subscripcions.

Forta reducció de les dotacions i caiguda de la morositat

La millora dels indicadors de qualitat d’actiu i l’alliberament de fons per insolvències després de desenvolupar models interns conseqüents amb els criteris de la Circular 4/2016, entre d’altres, redueix les pèrdues per deteriorament d’actius financers i altres provisions en un 57,5 %, fins als 1.069 milions. El cost del risc se situa en el 0,46 %, -27 punts bàsics el 2016, excloent-ne l’alliberament de provisions.

L’estimació de la cobertura per insolvències, d’acord amb els models interns esmentats, redueix la necessitat de provisions de la cartera creditícia en 676 milions d’euros. D’altra banda, després d’aplicar models interns conseqüents amb el que preveu la Circular 4/2016, s’han fet dotacions per 656 milions a la cartera d’adjudicats disponibles per vendre.

Durantel quart trimestre del 2016 es va registrar un provisió addicional de 110 milions d’euros després de reestimar el valor present en els desemborsaments que s’espera que es pugui derivar de les clàusules terra, addicional als 515 milions d’euros registrats el 2015.

En l’últim any, la ràtio de morositat ha baixat 103 punts bàsics, fins a situar-se en el 6,9 %. Aquesta evolució es veu impactada per la contínua caiguda dels saldos dubtosos, que s’han reduït en 2.346 milions els últims dotze mesos i 445 milions d’euros durant el quart trimestre.

La cartera d’actius adjudicats nets disponibles per vendre se situa en els 6.256 milions, amb una reducció de 1.003 milions el 2016. La intensa activitat de BuildingCenter, filial immobiliària de CaixaBank, ha permès comercialitzar 1.809 milions en vendes i lloguers el 2016. El resultat sobre el preu de venda puja a un 5 % el 2016.

Reforç de la ràtio de capital en l’OPA sobre BPI

CaixaBank manté un elevat Core Capital (Common Equity Tier 1) fully loaded del 12,4 % (+80 punts bàsics durant l’any), impactat en +98 punts bàsics durant el tercer trimestre després de la col• locació privada d’accions pròpies entre inversors qualificats amb l’objectiu de reforçar la solvència en l’oferta pública d’adquisició d’accions (OPA) sobre BPI.

La ràtio CET1 fully loaded del 12,4 % a 31 de desembre del 2016 és de 20 punts bàsics inferior a la del trimestre anterior. La generació de capital orgànica del trimestre ha estat positiva (+5 punts bàsics). D’altra banda, l’impacte de -25 punts bàsics es deu, entre d’altres, al desenvolupament de models interns per risc de crèdit, que a efectes de capital regulatori suposa un increment de deduccions de CET1 després d’alliberar provisions de crèdits. Aquestes deduccions atenuen el futur impacte en les ràtios de capital regulatòries de la normativa IFRS-9 que entrarà en vigor l’1 de gener de 2018.

Segons els criteris d’aplicació progressiva vigents el 2016, els nivells de solvència i palanquejament regulatoris se situen en: 13,2 % el CET1, 16,1 % el capital total i 5,7 % la leverage ratio.

 La pujada més gran entre els valors de l’Ibex 35 el quart trimestre

Durant el quart trimestre del 2016, CaixaBank va ser protagonista a la borsa espanyola, i es va anotar la pujada més gran entre els valors de l’IBEX 35, amb un avenç del 39,62 % respecte del 6,52 % del selectiu espanyol, 27,16 % de l’Euro Stoxx Eurozone Banks i 22,91 % de la mitjana d’entitats financeres espanyoles. Durant l’any la cotització de CaixaBank ha retrocedit un 2,30 %, i ha tancat l’exercici 2016 en 3,140 euros per acció. Aquest retrocés ha estat inferior al de la mitjana d’entitats financeres espanyoles, que cauen un 3,59 % en el mateix període, i al de l’índex sectorial Euro Stoxx Eurozone Banks, que registra una reducció del 7,98 %.

Els últims dotze mesos, CaixaBank ha destinat a la retribució dels accionistes un total de 0,15 euros per acció, fraccionats en pagaments trimestrals: dos mitjançant el programa Dividend/Acció i dos en efectiu. Amb data 10 de març de 2016, el Consell d’Administració va proposar, dins de la política remuneració a l’accionista, que la remuneració amb càrrec a l’exercici 2016 fos mitjançant tres pagaments en efectiu i un pagament mitjançant el programa Dividend/Acció, i que es mantingués la política de remuneració trimestral. En línia amb el Pla Estratègic 2015-2018, CaixaBank va reiterar la seva intenció de remunerar els accionistes distribuint un import en efectiu igual o superior al 50 % del benefici més consolidat.

La política de dividends de CaixaBank compleix les condicions establertes pel BCE en la recomanació que va publicar el 13 de desembre de 2016 sobre les polítiques de repartiment de dividends de les entitats de crèdit, amb la qual cosa no representa cap limitació per a l’entitat.

Obra Social: més de 10,5 milions de beneficiaris

La Fundació Bancària ”la Caixa”, que gestiona de manera directa l’Obra Social i agrupa a CriteriaCaixa totes les participacions accionarials del Grup ”la Caixa”, CaixaBank inclosa, va tancar l’exercici passat amb uns resultats significatius el primer any d’execució del seu pla estratègic 2016-2019, que té com a lema“Construïm presents. Canviem futurs”. Un pla que, liderat pel president, Isidre Fainé, inclou una inversió de més de 2.000 milions d’euros en acció social durant el període de vigència i que consolida l’entitat com la Fundació més important d’Espanya i una de les més rellevants d’Europa i del món.

Al llarg del 2016, l’entitat ha desplegat les línies principals d’actuació en aquest document rector amb un objectiu ineludible: contribuir a la construcció d’una societat millor i més justa, donant oportunitats a les persones que més les necessiten.

D’acord amb aquests principis i objectius, l’entitat afronta l’any 2017 amb la mateixa voluntat de consolidar i intensificar la tasca de l’Obra Social. Això es traduirà en un augment del pressupost fins a arribar als 510 milions d’euros, respecte dels 500 dels nou anys anteriors.

Globalment, la Fundació Bancària ”la Caixa” ha impulsat el 2016 prop de 50.000 iniciatives, de les quals s’han beneficiat més de 10,5 milions de persones.

Durant el 2016, el programa de superació de la pobresa infantil, CaixaProinfància, ha atès més de 62.000 menors i les seves famílies a les principals ciutats espanyoles, sobretot a les zones i els barris amb més taxa d’exclusió.

Més de 28.000 oportunitats laborals

Respecte del foment de l’ocupació, Incorpora ha celebrat el desè aniversari superant els 28.000 llocs de treball facilitats a persones en situació de vulnerabilitat. Aquest programa d’integració laboral ha disposat de la col• laboració de més de 9.500 empreses de tot Espanya al llarg de l’exercici passat.

El programa Voluntaris de ”la Caixa” ja té 15.000 participants encarregats d’organitzar accions locals a totes les comunitats autònomes. Des que es va posar en marxa el projecte han impulsat activitats adreçades a més d’1,2 milions de persones.

Facilitar l’accés a l’habitatge és una altra de les prioritats del Pla Estratègic, en consonància amb les preocupacions dels ciutadans. A través de diverses iniciatives (habitatge assequible, lloguer solidari, lloguer social i el fons social d’habitatges) el Grup ”la Caixa” ja té més de 33.000 pisos. Aquests habitatges, amb rendes mensuals a partir de 85 euros, estan repartits per tot Espanya i a disposició de les persones que tenen menys recursos.

En l’àmbit de la salut, l’Obra Social ja desenvolupa el seu programa d’atenció a persones amb malalties avançades en 109 centres hospitalaris i àrees d’atenció domiciliària. En total, més de 1.800 pacients han rebut suport psicosocial el 2016, dins d’un programa que també inclou el suport als familiars i l’atenció al dol.

El programa eduCaixa ha arribat a més de 2,3 milions d’alumnes de 9.000 escoles espanyoles. Aquesta iniciativa engloba recursos pedagògics, innovadors, pràctics i de fàcil accés, amb propostes educatives pensades per despertar habilitats emprenedores, potenciar vocacions científiques i divulgar l’art i la cultura.

En aquesta mateixa línia, l’emblemàtic programa de Beques de ”la Caixa” ha permès que més de 200 estudiants puguin ampliar la seva formació en les millors universitats d’Espanya i de l’estranger, i també en centres de recerca de referència, al llarg del 2016. Entre les novetats en aquest àmbit destaca la posada en marxa d’INPhINIT, una nova convocatòria de beques cofinançada per la Comissió Europea. Aquest projecte pretén atraure el millor talent internacional per cursar estudis de doctorat en els centres de recerca d’excel• lència d’Espanya.

Així mateix, la Fundació Bancària “la Caixa” i la Fundación Telefónica han presentat la seva aliança estratègica per crear el projecte ProFutur. Aquesta iniciativa, inspirada pel papa Francesc, impulsa l’educació i la formació d’infants, joves i adults entre els sectors més desafavorits de països d’Àfrica, Amèrica Llatina i el sud-est asiàtic per promoure la igualtat d’oportunitats a través de la formació digital.

Aposta per la recerca i la divulgació cultural d’excel• lència

La promoció de l’avenç científic s’ha intensificat amb el suport a projectes centrats en la recerca sobre l’Alzheimer, la sida, les malalties neurodegeneratives o les afeccions cardiovasculars. En paral• lel,CaixaImpulse, el primer programa integral per a la transformació del coneixement científic en empreses que generin valor en la societat, ha presentat els 20 projectes seleccionats a la segona convocatòria.

Suport a la programació cultural i científica

L’oferta cultural, científica i educativa de l’Obra Social “la Caixa” a tot Espanya ha assolit la xifra de 5.194.941 visitants durant l’any 2016, i ha augmentat en un 3,6 % respecte del 2015.

A CaixaForum Barcelona l’exposició “Impressionistes i moderns. Obres mestres de la Phillips Collection” ha estat la més visitada de l’any, seguida de les mostres “Philippe Halsman. Sorprèn-me!” i “Un Thyssen mai vist”. A CaixaForum Madrid, d’altra banda, ha destacat la mostra “Els pilars d’Europa”, organitzada conjuntament amb el British Museum

Fruit de tot això, la Fundació Bancària ”la Caixa” ha tancat l’exercici amb una campanya de reconeixement i agraïment als col·laboradors, voluntaris i entitats socials que contribueixen a l’objectiu de la construcció d’una societat millor: els Imprescindibles.

 

Switch to mobile version