Autor Societat
26 Gener 2017 a 10:00

Es posa en marxa el Programa Català de Refugi

Garantirà la plena integració de les persones refugiades

Dolors Bassa Oriol Amoros refugiats

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies -a través de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania-, començarà a partir d’aquest mes de gener el desplegament d’un Programa Català propi d’atenció a les persones refugiades. Aquest programa representa un canvi de model respecte al programa estatal d’acollida i s’orienta, d’una banda, a atendre les necessitats bàsiques de les persones acollides i, de l’altra, a ajudar-los a assolir una independència social i laboral que els faciliti l’exercici de la plena ciutadania.

El Programa Català de Refugi (PCR) es desenvoluparà en col·laboració amb la ciutadania, la societat civil i el món local. En el seu disseny s’han pres com a referents les millors experiències internacionals en materia d’integració sociolaboral (com les desplegades al Canadà, el Quebec o Islàndia) i també l’experiència acumulada a Catalunya en qüesitons de mentoria social amb joves ex-tutelats, persones grans o immigrants.
Al Programa podran acollir-se les persones refugiades que hagin acabat el programa estatal sense haver assolit una autonomia personal suficient tot i que excepcionalment, s’atendran també les persones refugiades que hagin deixat el programa estatal per altres raons justificades i que es trobin en situació d’exclusió social. Els beneficiaris hauran d’estar empadronats a Catalunya i hauran d’haver tingut ingressos anuals per sota de la Renda Mínima d’Inserció en els 12 mesos anteriors.
Cadascuna de les persones beneficiàries hauran de comprometre’s a seguir un Pla Individual d’Activitat que fomenti la seva autonomia i que se centrarà en tres grans eixos: l’aprenentatge de la llengua, l’orientació i inserció laboral i la participació social.
Aquest Programa inclou un ajut econòmic, que atorgarà el Govern a través d’una convocatòria pública, i que servirá per per garantir les necessitats bàsiques: habitatge, subministraments, alimentació, roba, medicines, higiene personal i les despeses derivades de l’escolarització obligatòria.
La cobertura económica durarà un màxim de 12 mesos, revisables cada 3 mesos. En funció de l’avaluació trimestral, es podrà marxar del programa si la persona refugiada ha assolit ja el nivell d’autonomia suficient (feina, llengua, vinculació amb l’entorn)o bé si no compleix els compromisos del Pla Individual d’Activitat o fa un mal ús dels recursos econòmics rebuts.
Les persones refugiades es comprometen a aprendre les llengües catalana i castellana, seguir les activitats d’orientació, formació i inserció laboral del Programa i participar en activitats del Pla que li ajudin a establir vincles socials amb les persones i entitats del seu entorn.
Aquestes persones rebran el suport d’un grup e 3 a 5 mentors, el Grup d’Acollida, que les ajudarà a fer gestions, planificarà amb ells les activitats del Pla i a tirar-les endavant, els facilitarà la tasca d’establir vincles amb el seu entorn.i les acompanyarà en el seu procés d’aprenentatge logístic i de recerca de feina.
Els mentors se seleccionaran a través del portal de tràmits GenCat (treballiaferssocials.gencat.cat/programarefugi). Les persones escollides hauran de seguir un curs de formació específica i superar-lo així com una .entrevista personal que avaluï la seva idoneïtat. Per fer de mentores calen persones amb empatia i dinamisme, habilitat per relacionar-se amb persones diferents i potenciar les habilitats dels altres així com disposició a escoltar, orientar i donar suport. Hauran de comprometre’s a dedicar entre 2 i 4 hores setmanals  durant un any a l’atenció a aquestes persones.
El Programa Català de Refugi també implicarà les entitats socials- que donaran suport als mentors dels grups d’acollida- i als ens locals (ajuntaments i consells comarcals) –que faran l’avaluació del Pla Individual d’Activitat-. El programa será supervisat per la Junta de Refugi, un òrgan participat per l’administració, les entitats socials i persones de reconegut prestigi.
El procés de posada en marxa del Programa Català de Refugi començarà el proper rmes de febrer amb el procés de crida, selección i formació dels mentors, d’una banda, i la convocatoria per seleccionar les persones refugiades, de l’altra. Tots dos procesos confluirán entre els propers mesos de maig i juny per iniciar el procés de mentoria.
El Programa Català de Refugi es basa en la voluntat de la Generalitat de complir amb el deure “legal i humanitari” d’acollir les persones refugiades. Legal, per donar compliment als acords internacionals que l’Estat espanyol ha subscrit en aquesta matèria. I humanitari, per ajudar les persones que fugen de la persecució en els seus països i arrisquen la seva vida per a arribar a Europa.
El Govern de la Generalitat vol, d’aquesta manera, entre les quals reforçar el compromís de Catalunya com a país democràtic, cobrir les mancances del programa estatal, desplegar el marc competencial i jurídic i el Pla de Protecció Internacional de Catalunya.
La clau principal de l’èxit del Programa català de Refugi és substituir l’excessiva  càrrega burocràtica del programa estatal per l’avaluació de resultats. Trimestralment, les persones refugiades avaluaran amb el seu Ajuntament el desenvolupament del Pla Individual d’Activitats.
A més, la política restrictiva de l’Estat espanyol dificulta el compliment del compromís del Govern i el Parlament de Catalunya d’acollir 4.500 persones el més aviat possible.
L’any passat, a Catalunya es va pasar de 28 persones acollides en el programa estatal a 470, gràcies a la recerca de places que s’ha fet des de la Generalitat, els ajuntaments i les entitats.Aquest treball conjunt fa que Catalunya pugui oferir a dia d’avui 1.250 places en 45 municipis diferents.
Paral·lelament, el Govern de Catalunya ha demanat a l’Estat que obri la frontera a 271 casos de persones especialment vulnerables que han estat detectats als camps de refugiats amb la col·laboració de les entitats catalanes que hi treballen. La Generalitat també demana que s’obri a l’arribada de joves universitaris que ara estan a camps de refugiats i que podrien reprendre a Catalunya la seva formació acadèmica interrompuda per la guerra.
La Generalitat ha proposat a l’Estat que s’engegui un ‘Pla Hivern’ coordinadament amb tots els territoris de l’Estat que permeti acelerar elc ompliment dels compromisos adquirits amb Europa en l’acollida a refugiats.
Switch to mobile version