Autor Articles i estudis
26 Agost 2016 a 12:00

Fiscalitat i exportacions

toquero exportacions

Amb l’entrada en vigor del mercat únic , van desaparèixer les fronteres fiscals entre els països membres de la Unió Europea. I què implica això ? Que aquest tipus d’operacions estan exemptes d’IVA , per tant no aplicarem aquest impost en les factures emeses. Això sí, el receptor de la mercaderia ha d’estar identificat a l’efecte de l’IVA en el seu estat membre amb un NIF de subjectes passius comunitaris.

A més, els subjectes passius estan obligats per llei a registrar en un llibre específic les operacions assimilades als lliuraments intracomunitàries.

En el cas d’exportar béns o serveis des d’Espanya a un altre país de fora de la Unió Europea, les operacions també estan exemptes d’IVA, perquè aquesta operació tributarà al seu país de destinació. Això sí, serà obligatori per a la nostra empresa conservar els documents justificatius de cada operació durant el termini vigent de prescripció de l’impost. I aquests són les factures, els documents duaners i els de transport. A més, i segons el tipus de productes que exportem, pot estar subjecte a un altre tipus d’impostos, com ara el de l’alcohol.

Les exportacions no estan subjectes a l’IVA, però això no implica que no haguem de informar a l’Agència Tributària de les mateixes. Les haurem d’incloure a la casella 60 del Model 303 d’autoliquidació de l’impost, i també en el DUA (document únic administratiu), en el qual apareixeran tots els detalls de la transacció.

Les operacions entre empreses, les vendes particulars fora de la U.E. i les empreses de fora que venen a particulars de la U.E estan exemptes d’IVA, però hi ha un cas específic que convé destacar; la venda de productes a particulars d’altres països de la U.E des d’Espanya.

La situació afecta, per exemple, als negocis espanyols línia que operen a l’exterior. Avui és una realitat que afecta directament moltes empreses, que regula el règim especial de Vendes a Distància de l’Estat i de la UE. Segons aquesta regulació, totes les vendes realitzades dins de la U.E. es localitzen en destí sempre que se superi un llindar que ve determinat per cada país membre.

Per exemple, en el cas de vendre productes a clients particulars a França, Alemanya o Itàlia, haurem de tributar en cada venda per l’IVA de cada país si es dóna el cas de superar el límit màxim de 100.000 euros en els casos de França i Alemanya , com marca la seva legislació, o els 35.000 euros en el cas d’Itàlia. Però el tràmit no es quedaria aquí, perquè de excedir el llindar de vendes de cada país, l’empresa ha d’obtenir un NIF estranger, i liquidar l’impost cada trimestre.

Per a una empresa, endinsar-se en el camí de l’exportació suposa treure el cap a un abisme de preguntes i incertesa. I en situacions com aquesta, acudir a l’assessorament de professionals pot ser vital per a l’èxit d’aquesta experiència

Si té dubtes, contacti amb el nostre equip a  info@toqueroassessors.com

Switch to mobile version