Autor Articles i estudis
22 Juliol 2016 a 12:00

Consideracions sobre les vacances dels nostres treballadors

Toquero vacances treballadors

El període de vacances sol ser una qüestió que genera discrepàncies entre empresa i treballadors ;  Quina de les dues parts és qui decideix aquest període ?, què passa si en acabar l’any natural l’empleat no ha gaudit de les seves vacances ?, podem compensar econòmicament a l’empleat que renunciï a les seves vacances ?, quins són els drets dels treballadors a temps parcial respecte als que gaudeixen d’un contracte a temps complet ? Aquestes són algunes de les qüestions que més dubtes provoquen.

El període de vacances anuals retribuïdes està regulat en l’article 38 de l’Estatut dels Treballadors, on es reflecteix que en cap cas serà inferior a trenta dies naturals per any complet de prestació de serveis, no sent substituïble per compensació econòmica.

A més assenyala que el període del seu gaudi es fixarà segons el que estableixen els convenis col·lectius de comú acord entre l’empresa i el treballador, sent la jurisdicció competent n’ha de fixar la data en cas de desacord entre les parts. La normativa obliga que el treballador conegui les dates que li corresponguin com a mínim dos mesos abans del començament del seu gaudi.

La durada de les vacances queda fixada legalment amb relació a l’any, i per tant si l’empleat no ha treballat durant tot l’any, únicament tindrà dret a la part proporcional corresponent al període que ha treballat, a raó de 2,5 dies per mes treballat.

En els casos en què l’extinció d’un contracte de treball es produeixi abans del gaudi de les vacances, s’ha d’incloure en la liquidació de l’empleat una compensació econòmica equivalent al període de vacances no gaudides.

Tenen els mateixos drets dels treballadors contractats a temps parcial, o en els casos de reducció de jornada? La resposta és sí, els que estiguin subjectes a aquests tipus de contracte tenen dret a les mateixes vacances que els que realitzen una jornada completa; això sí, la diferència és que l’empleat a temps parcial rebrà durant aquest període el salari corresponent a la seva jornada parcial, inferior al salari del treballador a temps complet.

El gaudi de les vacances s’ha de produir dins de l’any a què corresponguin, i si no són gaudides abans del 31 de desembre caduca el dret a gaudir-les. L’excepció a aquesta qüestió es produiria en el cas que la data prevista de gaudi coincidís amb una baixa per incapacitat temporal del treballador, que tindria dret a gaudir-les en un termini de 18 mesos.

Durant el període de vacances el treballador queda exonerat de l’obligació de prestar serveis per a l’empresa a la qual està vinculat. Així, el salari que reportarà el treballador durant el període de vacances ha de ser el mateix que percebi de manera habitual abans de l’inici del mateix.

Si té dubtes respecte a les condicions i característiques dels períodes de vacances dels seus empleats, contacti amb Toquero Assessors. Som especialistes en assessoria laboral , assessorament fiscal i comptable , assessorament mercantil i civil i en serveis econòmics financers.

Switch to mobile version