Autor Articles i estudis
18 Maig 2016 a 14:00

LA MEVA PARELLA TÉ DRET A LA PENSIÓ DE VIUDETAT?

pepa espi article

Per  Pepa Espí Calatayud  Advocada

La pensió de viudetat és una prestació contributiva de la Seguretat Social a la qual es té dret quan el cònjuge o parella de fet ha mort, sempre i quan concorrin els requisits exigits per la legislació vigent.

La pensió de viudetat té per objecte cobrir les necessitats econòmiques del beneficiari en cas que es produeixi la mort de la persona que origina la prestació, així com evitar la desprotecció en la unitat familiar si el difunt n’era l’ únic o el principal generador de rendes.

En el cas de les parelles de fet, encara s’atén de forma més directa al perjudici econòmic, ja que en aquest cas, juntament amb altres requisits, es requereix la demostració de l’estat de necessitat de la parella que sobreviu a través de la prova de la dependència econòmica prèvia.

En els casos de separació o divorci, el dret a la pensió de viudetat correspondrà a qui, reunint els requisits detallats anteriorment, sigui o hagi estat cònjuge legítim, sempre i quan no s’hagi  contret noves núpcies o no s’hagi constituït una parella de fet.

Si, com a conseqüència del divorci anterior, existeix una concurrència de beneficiaris amb dret a pensió, aquesta serà reconeguda en la quantia proporcional al temps viscut per cadascun d’ells amb el difunt, de tal manera que es garantitzi, en tot cas, el 40 % a favor del cònjuge supervivent o de la parella de fet que convisqués amb el causant al moment de la mort i resulti beneficiària de la pensió de viudetat.

Tindrem dret a la pensió de viudetat si érem cònjuge del difunt al moment de la seva mort, o estàvem divorciat/da o separat/da judicialment del difunt i percebent una pensió compensatòria la qual s’extingeix amb la mort, o si érem parella de fet del difunt i podem acreditar que els ingressos del supervivent durant l’any natural anterior a la defunció no han arribat a ser el 50 % de la suma dels propis més els del difunt, o el 25 % en cas d’inexistència de fills comuns amb dret a pensió d’orfandat.

A efectes de la Seguretat Social, es considera parella de fet la constituïda, amb anàloga relació d’afectivitat a la conjugal, per aquells que, no estant impedits per a contraure matrimoni, no tinguin vincle matrimonial amb cap altra persona i acreditin, mitjançant el corresponent certificat d’empadronament, una convivència estable i notòria amb caràcter immediat a la defunció del causant i amb una duració ininterrompuda superior a 5 anys.

D’acord amb la legislació catalana vigent, dos persones que conviuen en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial es consideraran parella estable quan la convivència dura més de 2 anys ininterromputs, o si durant la convivència tenen un fill comú, o si formalitzen la relació en escriptura pública.

Llegir-ne més sobre aquest article

Switch to mobile version