Autor Articles i estudis
27 Desembre 2015 a 12:00

Societats 2015

Uvic- Jordi Rojas

Jordi Rojas és Coordinador dels estudis d’Empresa delCampus Manresa de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC

Ara que s’acosta el final del 2015 aprofitaré per comentar algunes de les novetats impulsades per la reforma fiscal referents a l’impost de societats de l’exercici que estem a punt d’acabar per tal que aquestes pugin ser tingudes en compte de cara al tancament comptable d’enguany de les societats mercantils.

Començaré per recordar que hi ha hagut una simplificació en les taules d’amortització i que, més enllà de fer-les servir en les noves adquisicions d’immobilitzats, també cal  adaptar als nous tipus els elements adquirits amb anterioritat a 1 de gener de 2015. També en relació a les amortitzacions cal destacar que la llibertat d’amortització fiscal s’ha rebaixat a béns fins a un import unitari inferior a 300 euros i que, per altra banda, s’ha augmentat el límit màxim anual amb dret a gaudir d’aquest incentiu fins a 25.000 €.

Convé també emfatitzar que el deteriorament, entès aquest com una reducció de valor d’un bé considerada previsiblement reversible i en cap cas definitiva, deixa de ser despesa fiscal deduïble per la majoria d’actius, amb les úniques excepcions de les existències i dels crèdits i partides a cobrar.

Pel que fa a les relacions públiques, cal destacar que opera una limitació com a despesa deduïble de les atencions amb clients i proveïdors fins aleshores inexistent, de manera que la deduïbilitat fiscal d’aquestes despeses quedarà limitada com a màxim a l’1 per cent de l’import net de la xifra de negocis de la companyia.

S’ha introduït el concepte de reserva de capitalització que permetrà a les societats que s’autofinancin obtenir una interessant reducció en l’impost de societats, i també la reserva d’anivellació, que permetrà compensar per anticipat les possibles bases imposables negatives que es generin els cinc exercicis precedents.

Per les societats que acumulin pèrdues fiscals d’exercicis anteriors cal recordar que ha desaparegut el límit temporal per aplicar la compensació d’aquestes.

I finalment, cal saber que el tipus impositiu general tradicionalment situat al 30%, comença el seu camí de reducció i equiparació progressiva cap al tipus de gravamen de les petites i mitjanes empreses, és a dir el 25%, de manera que per a l’exercici 2015 aquest queda situat en el 28% i al 2016 es fixarà ja en el 25%.

Ara caldrà que el contribuent detecti quins aspectes dels comentats pot o ha d’aplicar a la seva comptabilitat.

Switch to mobile version