Autor Societat
27 Desembre 2015 a 16:00

El Departament de Justícia destinarà 62 milions d’euros per garantir l’assistència jurídica gratuïta

A més simplifica al màxim la tramitació de la despesa de gestió

Justícia gratuïta // Imatge cedida per la Generalitat

Justícia gratuïta // Imatge cedida per la Generalitat

El conseller de Justícia, Germà Gordó, el president del Consell de l’Advocacia Catalana, Abel Pié, i el president del Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya, Ignacio López Chocarro, han signat  un acord de col·laboració, respectivament, per a la subvenció corresponent a l’any 2016 que atorga el Departament de Justícia per garantir l’assistència jurídica gratuïta a les persones sense recursos.

El Departament de Justícia destinarà enguany 61 milions d’euros en concepte de finançament de les actuacions de representació i de defensa segons els mòduls de compensació econòmica, que han augmentat respecte de l’any passat en un 1,25 %, i de la despesa de gestió col·legial, i, també destinarà gairebé un milió d’euros als serveis d’orientació jurídica. Tanmateix, la despesa final dependrà del nombre d’actuacions que es duguin a terme.

Aquest any el Departament ha simplificat al màxim la tramitació de la despesa de gestió col·legial, que l’any vinent se situarà en un total de 3,1 milions d’euros. En total, els pagaments mensuals en concepte d’actuacions i gestió se situaran en 4.510.000 euros per a advocats i 489.000 euros per a procuradors.

L’any 2014 els advocats del torn d’ofici van dur a terme 300.912 actuacions en matèria de justícia gratuïta, que van suposar un cost de 51,5  milions d’euros, i també es van pagar 2,2 milions d’euros als col·legis en concepte de despesa de gestió, que suma un total de 53,7 milions d’euros.

Pel que fa als procuradors, el 2014 van dur a terme 162.057 actuacions, amb un cost de 5,4 milions d’euros, i la despesa de gestió col·legial va ascendir a 380.000 euros. Així doncs, la despesa total va ser d’uns 5,8 milions d’euros. Enguany es preveu tancar l’exercici amb un volum semblant d’actuacions –unes 450.000–, entre advocats i procuradors, i una despesa de 54 milions per a advocats i de 6 milions per a procuradors.

L’Acord regula els mòduls i els criteris de compensació econòmica per les actuacions professionals dels advocats d’ofici en matèria d’assistència jurídica gratuïta i les directrius i paràmetres que permetin avançar en la millora de la prestació del servei d’assistència jurídica gratuïta, com la plena efectivitat de les compensacions per les actuacions del torn d’ofici, de l’aplicació eficient i adequada dels torns de guàrdia, del compliment dels terminis de pagament i l’establiment de sistemes de control de la qualitat del servei per tal de garantir i fer plenament eficaç el dret constitucional de tots els ciutadans a la tutela judicial efectiva.

Pel que fa a la subvenció, s’ha incrementat en un 1,25 % l’import dels mòduls de compensació econòmica per les actuacions professionals realitzades respecte de l’any 2015, i es modifica el sistema de justificació de les despeses de gestió col·legial mitjançant l’establiment del mòdul econòmic per expedient de justícia gratuïta tramitat. També, es regulen i concreten el sistema d’abonament i el termini, forma i contingut de la justificació de la subvenció, que esdevé més senzilla i pràctica per a totes les parts.

El pagament de les bestretes per les actuacions de l’advocacia continuarà sent mensual, com ha fet puntualment cada mes el Departament de Justícia durant els anys 2014 i 2015 (uns 5 milions d’euros mensuals), i les despeses de gestió col·legial se subvencionaran trimestralment.

Es mantenen els torns d’assistència lletrada especialitzats per matèries d’acord amb el tipus de procediment de què hagi de disposar cada col·legi d’advocats, les condicions per a la seva prestació i el nombre d’advocats de guàrdia assignats a cadascun dels torns. En aquest sentit, com a mínim, hi ha d’haver torns específics en matèria de víctimes de violència sobre la dona, d’estrangeria, de menors i penitenciària, i hauran d’estar integrats per professionals amb una formació específica en la matèria.

El Consell i ambdós col·legis han de garantir que els professionals que presten el servei compleixin els requisits de formació exigibles d’acord amb la normativa vigent en matèria d’assistència jurídica gratuïta i els requisits de qualitat que estableixi el Departament.

El Conveni estableix que els programes de formació general sobre la prestació del servei d’assistència jurídica gratuïta s’hauran d’ajustar als requisits de qualitat i homologació establerts pel Departament de Justícia. De la mateixa manera, l’Acord fixa les properes actuacions a seguir per al desenvolupament de l’aplicació informàtica per a la millora de la tramitació d’expedients i la gestió econòmica de la prestació dels serveis de l’assistència jurídica gratuïta.

Switch to mobile version