Autor Economia
25 Maig 2015 a 11:00

L’any 2015 tendeix a la millora dels negocis en tots els sectors econòmics

Conclusions de l’informe econòmic de la Cambra de Terrassa

Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa // Foto: Aina Marcobal

Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa // Foto: Aina Marcobal

Segons les conclusions de l’informe de conjuntura econòmica de la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa, fetes públiques el passat 22 de maig, que corresponen al 1r trimestre del 2015, així com a les expectatives per al 2n trimestre, l’any 2015 ha començat amb una clara tendència a la millora de la marxa dels negocis per a tots els sectors de l’activitat econòmica de l’àrea geogràfica englobada en aquest estudi, la demarcació territorial de Terrassa.  

L’enquesta s’ha realitzat a una mostra representativa de 541 empresaris, elaborada per la institució en col·laboració amb l’Idescat, i d’ella se’n desprenen les següents conclusions:

  • • Per al 27,5% de les empreses la marxa dels negocis ha millorat en relació a l’últim trimestre de 2014, amb un saldo positiu de 8,7 punts.
  • • No es pot parlar encara de plena recuperació econòmica, però s’encadenen dos trimestres consecutius de valors positius dels indicadors i amb tendència a l’alça, cosa que no es produïa des del primer semestre de 2007.
  • • El valor de l’índex de confiança creix en +5 punts,  i supera el de finals de 2014, quan l’índex de confiança va entrar en valors positius per primer cop des del 2011.
  • • El comportament de la demanda frena la decisió de fer inversions. El 66,7% de les empreses no tenen previst realitzar cap nova inversió durant l’any 2015.

D’acord amb els resultats d’aquest estudi, es manifesta que, l’any 2015 ha començat amb una clara tendència a la millora de la marxa dels negocis per al conjunt d’activitats de la demarcació de Terrassa. Per al 27,5% de les empreses la marxa dels negocis ha millorat en relació a l’últim trimestre de 2014, amb un saldo positiu de 8,7 punts, fet que significa que s’ha experimentat un saldo positiu durant dos trimestres consecutius, situació que no es donava des del primer semestre de 2007. Així mateix, el 53,7% de les empreses consideren que l’activitat, en relació al trimestre anterior, s’ha mantingut durant aquest primer trimestre de l’any.

Pel que fa percepció sectorial de l’evolució de l’activitat, aquesta es manifesta de forma més diversa per a cada un dels sectors. La indústria manté els indicadors negatius (-4,5 punts), tot i que millora en 4,2 punts el saldo en relació al trimestre anterior. Dins del sector industrial, la indústria tèxtil, química i de fabricació d’equips mecànics, elèctrics, electrònics i òptics experimenten indicadors positius, si bé en la resta de sectors industrials aquests es mantenen en zona negativa amb comportaments molt diversos en cada cas.

Per la seva part, el sector de la construcció segueix mostrant un saldo positiu (+9,7 punts). Tot i que experimenta un retrocés de 2,6 punts en relació al trimestre anterior, l’evolució és manifestament positiva tenint en compte que no es produïa un indicador positiu en aquest sector des del primer semestre de 2007.

Pel que fa al sector del comerç, si bé continua presentant un valor negatiu de l’indicador sobre la marxa dels negocis, el 75% de les empreses manifesta que l’activitat ha millorat o s’ha mantingut estable i el 25% d’empreses consideren que l’activitat ha baixat durant el primer trimestre d’enguany, el que confirma l’alta sensibilitat del sector davant de factors estacionals.

Quant al sector serveis, aquest ha experimentat un saldo de 19,3 punts i millora en 16,9 punts en relació al quart trimestre de 2014, assolint el seu valor màxim des del segon semestre de 2007.

Pel que fa als altres indicadors de clima empresarial i a l’evolució en relació al trimestre anterior, tots els sectors experimenten saldos positius pel que fa a l’ocupació. En aquest àmbit, el conjunt del sectors ofereix un saldo positiu de 8,1 punts per al proper trimestre, que significa un augment de 7,9 punts respecte al trimestre anterior, i de 3,3 punts respecte al trimestre actual, que és de 4,8 punts. El sector serveis és el que manifesta un saldo positiu més alt amb 15,6 punts, seguit del comerç (3,2 punts), construcció (3,1 punts) i la indústria (-0,4 punts), que és l’únic sector que ofereix un valor negatiu i que representa 4,5 punts menys que el trimestre actual.

El 66,7% de les empreses no tenen previst realitzar cap inversió durant l’any 2015. Les empreses constructores són les que manifesten una menor intenció de fer inversions i que, en cas de fer-ne, aquestes se centraran únicament a Catalunya. Pel que fa al sector industrial, el 47,3% de les empreses tenen previst realitzar alguna inversió a les instal·lacions ubicades a Catalunya, mentre que un 51,6% no ho tenen previst. Un 3,3% de les empreses industrials tenen previst realitzar alguna inversió a l’estranger. Per la seva banda, el 73,1% de les empreses del sector comerç i el 68,5% de les empreses de serveis no tenen previst fer cap inversió durant aquest any 2015.

Els resultats de l’enquesta expressen que es consolida la tendència de millora del clima empresarial amb les expectatives empresarials per al segon trimestre de 2015 amb un valor positiu de 14,6 punts per al conjunt d’activitats econòmiques, el que significa un sòlid increment de 12,2 punts en relació a les expectatives mostrades durant el trimestre anterior i superen en gairebé 6 punts la valoració del primer trimestre.

Switch to mobile version