Autor Cultura
2 Març 2014 a 12:00

Es presenta el Catàleg del paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona als agents del territori

En el Catàleg s’analitzen tots els valors paisatgístics

Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona

Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona // Imatge cedida pel web de la Generalitat de Catalunya

Agustí Serra, director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme va presentar el passat dimecres, 27 de febrer, el Catàleg del paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona als agents territorials abans que la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya (CPTUC) faci l’aprovació inicial.

La Regió Metropolitana de Barcelona en 10 trets

El Catàleg abasteix les comarques del Maresme, Vallès Oriental, Vallès Occidental, el Barcelonès, el Baix Llobregat, l’Alt Penedès i el Garraf on fa una caracterització paisatgística per fixar 11 objectius generals de qualitat paisatgística i proposar accions per assolir-los.

En el catàleg s’identifica els 10 trets principals que caracteritzen el paisatge d’aquest àmbit: el fet urbà; la urbanització de baixa densitat; la densitat d’infraestructures viàries, logístiques, industrials i de serveis; els patrons d’assentament i nuclis de població singulars; la xarxa d’espais naturals; el patrimoni arquitectònic, modernista, medieval, noucentista i contemporani; paisatges de vinyes i de la pedra seca; valls al·luvials i deltes de tradició agrària del Llobregat i de la Tordera; mosaic agroforestal i fons escènics formats per muntanyes.

Els paisatges de la Regió Metropolitana

El Catàleg ha dividit l’àrea Metropolitana de Barcelona en 27 unitats de paisatge que han estat definides sobre la morfologia del territori, resultats obtinguts d’una consulta realitzada a la ciutadania i característiques socials o culturals, com ara l’ús del sòl, elements identitaris,…

Cada unitat és cartografiada i ve acompanyada d’una fitxa concreta per àrea i el temps que proposa objectius de qualitat específics.

Paisatges d’atenció especial

Al Catàleg es dedica un capítol a certs paisatges que necessiten una atenció especial.

  • El paisatge agroforestal del Vallès. En el catàleg s’aposta per distingir àmbits de gestió i ordenació i assignant objectius varis.
  • El paisatge de vinyes del Penedès. S’intenta promoure la diversitat paisatgística, potenciar la xarxa de carreteres locals i camins rurals i assegurar la correcta integració de les infraestructures.
  • El paisatge dels espais agrícoles del Maresme i la Tordera. es demana definir figures de protecció que reconeguin els espais i productes agraris de qualitat i tractar aquells entorns degradats i recuperar-ne l’espai agrícola.
  • El paisatge del congost de Montcada. Al ser un àrea amb una gran barreja forestal s’aconsella buscar mesures que restaurin els paisatges que actuen com frontisses i intenten fer accions per poder millorar espais adjacents a les infraestructures viàries.
  • El paisatge del corredor del Llobregat. És un paisatge alterat per les infraestructures el que ha causat una desnaturalització al corredor fluvial i han desfigurat les característiques. Es considera necessari tornar a qualificar i consolidar les franges de paisatges del corredor.

Eines de suport a la planificació territorial

Els catàlegs són documents informatius de caràcter tècnic. Serveixen com a suport per planificar el territori i pels orientadors ja que recull les seves propostes.

L’Observatori del Paisatge de Catalunya és l’organisme que s’encarrega de la redacció dels Catàlegs sota l’encàrrec del Departament de TES.

Actualment estan aprovats els catàlegs de les Terres de Lleida, del Camp de Tarragona, de les Terres de l’Ebre, de les Comarques Gironines i de l’Alt Pirineu i Aran i s’estan donant els últims retocs als de les Comarques Centrals.

Un procés de participació obert al territori

Els catàlegs són sotmesos a un procés de participació ciutadana per recollir els suggeriments de els institucions i les entitats del territori.

En el cas de la Regió Metropolitana un total de 1.700 persones han expressat la seva opinió a través de tallers, estudis d’opinió i consultes web.

Switch to mobile version