Autor Política
27 març 2015 a 12:00

El Ple aprova ratificar els compromisos presos en mocions anteriors respecte a les polítiques d’habitatge

6 Flares 6 Flares ×

La moció sobre els blocs electorals va ser retirada

El Ple va guardar un minut de silenci // Imatge de la web de l'Ajuntament de Rubí

El Ple va guardar un minut de silenci // Imatge de la web de l’Ajuntament de Rubí

El Ple municipal va començar ahir amb un minut de silenci en record de les víctimes de l’avió sinistrat als Alps francesos el passat dimarts.

Iniciada la sessió, es va aprovar obrir una nova convocatòria d’ajuts tributaris a la ciutat, amb l’objectiu de mitigar la repercussió que l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) pot tenir en persones amb poca capacitat econòmica. L’aprovació inicial de les bases reguladores dels ajuts, que preveuen sufragar el 50% del rebut de l’IBI, es va aprovar amb la única abstenció d’Alternativa Ciutadana de Rubí. Un cop aprovades les bases, se sotmetran a exposició pública durant 20 dies hàbils, i quan estiduin aprovades de manera definitiva, s’obrirà la convocatòria per tal de poder sol·licitar aquests ajuts, previsiblement entre els mesos de maig i juny.

Els ajuts tributaris d’enguany presenten diverses novetats, que comptena amb el consens de tots els grups polítics del Ple, i la diferència més notable és que aquestes bases no limiten al tipus de població al qual van adreçats els ajuts, i no es limiten a persones que estiguin a l’atur, tinguin més de 65 anys o famílies monoparentals.

De fet, s’han flexibilitzat bona part dels requisits per tal que un major nombre de rubinencs i rubinenques puguin optar a aquests ajuts:

  • Cal estar empadronat a la ciutat amb una antiguitat mínima d’un any ─abans se’n requerien dos─
  • Ser contribuent o estar obligat al pagament per repercussió legal de l’IBI
  • No tenir altres propietats urbanes excepte una plaça d’aparcament amb un valor màxim de 12.000 euros o de 15.000 euros si es tracta d’una plaça de pàrquing amb traster ─aquests valors han augmentat respecte altres anys─. Aquestes bases permeten tenir altres propietats en un percentatge màxim del 33% ─fins l’any passat no se’n podia tenir cap─
  • Si s’és propietari de finques rústiques, la suma de totes no pot superar els 5.000 euros
  • Per optar als ajuts, també s’ha d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Rubí, Hisenda i la Seguretat Social
  • Els límits de renda per a l’any 2015 oscil·len entre els 12.748,37 euros en el cas de famílies amb un únic membre i els 22.309,64 euros per a famílies amb 7 o més membres
  • En cas que hi hagi alguna persona amb discapacitat al nucli familiar, aquest barem s’incrementa en un 10% ─abans l’increment era del 5%─
  • Com a novetat, en aquesta ocasió les famílies monoparentals també gaudeixen d’un increment del 10%
  • Una altra de les novetats que s’apliquen aquest 2015 és que quan es tinguin càrregues hipotecàries o de lloguer, aquest barem s’incrementa en 2.000 euros al tram que li pertoqui

Amb la voluntat d’ajudar aquells col·lectius més vulnerables, el Ple també ha aprovat una moció per Junta de Portaveus, de suport a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per fer front a l’emergència habitacional i a la pobresa energètica. Segons s’exposa en la moció i seguint les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, són més de 200.000 llars les que tenen tots els seus membres a l’atur, de les quals 95.000 no perceben cap tipus d’ingrés, cosa que situa Catalunya com la comunitat més afectada per la crisi econòmica. La situació d’emergència social és especialment greu en l’àmbit de l’habitatge, i alhora resulta alarmant el creixement de la pobresa energètica entesa com la dificultat per fer front a les factures de subministraments bàsics d’electricitat, gas i aigua.

Tots els grups han acordat, a instància de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Rubí, ratificar els compromisos presos en el Ple en anteriors mocions per fer front a l’emergència habitacional i a la pobresa energècica, així com donar suport a la proposta d’ILP presentada al Parlament de Catalunya per l’Observatori DESC, les PAH de Catalunya i l’Aliança Contra la Pobresa Energètica. El Ple, amb l’aprovació d’aquesta moció, també es compromet a habilitar els espais municipals i oferir els mitjans materials necessaris per tal de facilitar la recollida de signatures de la ILP.

Al Ple d’aquest dijous també s’ha aprovat de manera inicial i per unanimitat una modificació de les bases reguladores del Programa de subvencions per al suport de la contractació privada al terme municipal de Rubí ─anteriorment conegut com a 6+6 i 3+3─ per tal d’adaptar-les a nous criteris de quantificació de la subvenció. També s’ha aprovat, de manera inicial i per unanimitat, a la dissolució del Consorci per l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental (COPEVO), que tindrà efecte a partir del 30 d’abril de 2015.

Per una altra banda, i també provisionalment i per unanimitat, el Pla especial i Catàleg de construccions situades en el sòl no urbanitzable de Rubí. L’objectiu del document, que es va aprovar inicialment al Ple d’octubre de 2014, és regular les actuacions a realitzar en els masos i edificacions rurals situades en el sòl no urbanitzables del terme municipal. El Pla inclou 17 construccions situades en el sòl no urbanitzable del municipi que cal preservar o recuperar per raons arquitectòniques, històriques, mediambientals, paisatgístiques o socials.

Finalment, es va aprovar per unanimitat la modificació puntual dels articles 233, 236 i 237 de les Normes Urbanístiques del PGO, per tal de poder implantar els usos previstos al Pla especial i Catàleg de construccions situades en sòl no urbanitzable de Rubí a les masies incloses en aquest document, i evitar així contradiccions entre instruments normatius.

Altres tràmits que es van validar en el Ple són el Pla d’igualtat intern de l’Ajuntament de Rubí per al període 2015-2018, un document que respon a l’obligatorietat que tenen les empreses i administracions públiques de més de 250 treballadors de disposar d’un pla d’aquestes característiques. La regidora de Polítiques d’Igualtat, Belén Meneses, va assegurar que hi havia hagut “voluntat política” per tirar endavant aquesta eina de treball, que ha de permetre optimitzar els recursos humans, fomentant la capacitat de les persones en condicions d’igualtat i sense discriminació de gènere. També ha destacat la “predisposició i la capacitat de consens entre l’empresa representada pels serveis de Polítiques d’Igualtat i de Recursos Humans i els representants dels treballadors“, així com també el fet que el Pla “s’hagi elaborat íntegrament amb recursos propis, des de la diagnosi i fins a la redacció“.

Finalment, en la sessió d’ahir es van aprovar altres tràmits: acceptar la nova delimitació de l’Àrea Bàsica de Salut Rubí 2 que proposa el Servei Català de la Salut i es van aprovar, de manera inicial, les bases del concurs de cartells de la Festa Major d’enguany. També es va acordar requerir a SOREA (Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU) que executi el Pla d’inversions del Servei d’Abastament d’Aigua i de Clavegueram per l’exercici 2014, i la sortida de l’Ajuntament del Consorci per la gestió de la Televisió Digital Terrestre, atenent el que disposa l’article 12 de la Llei 15/2014 de Racionalització del Sector Públic, entre d’altres.

Pel què fa a les mocions, s’han aprovat, per Junta de Portaveus, les mocions de suport al banc d’ADN per a les identificacions dels desapareguts a la Guerra Civil, i una altra per a la identificació i bonificació de la venda de productes agroalimentaris locals i ecològics al Mercat i al comerç local.

La moció presentada per ERC, el PSC, CiU i ICV-EUiA de suport a la Iniciativa per a la reforma horària – Ara és l’hora, que té l’objectiu d’impulsar uns horaris beneficioses per a les institucions, les empreses i la ciutadania, ha estat aprovada per tots els grups excepte l’abstenció d’ACR.

En canvi, no ha prosperat la moció presentada per ICV-EUiA i ACR per a la creació d’una xarxa de carrils bici a Rubí.

Per últim, la moció sobre la renúncia als blocs d’informació electoral en mitjans públics a les eleccions municipals del maig de 2015 ha estat retirada, per tal de cercar un consens més ampli debatent-la, també, amb els grups que es presenten als comicis locals i que no tenen representació en el Ple actualment.

6 Flares Twitter 0 Facebook 6 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 6 Flares ×